Ouders

Klankbordouders

Klankbordouders onderhouden contacten. Zij zorgen voor een goede communicatie tussen de leerkracht en alle ouders uit de groep. Op CBS het Kompas zijn er twee klankbordouders per groep aangesteld. Dit zijn ouders die een kind in de betrokken groep hebben.

De klankbordouders hebben geen beslissingsbevoegdheid. Toch zijn zij een waardevolle gesprekspartner binnen de school en daarom vervullen zij ook een klankbordfunctie voor de leerkrachten en de directie. De zittingsduur van een klankbordouder is twee jaar. Er wordt ieder jaar een van de twee klankbordouders vervangen.

Waarom klankbordouders?

1. Voordeel voor het kind

Het is een feit dat de motivatie, het welbevinden en de leerprestaties van de kinderen verbeteren als de ouders directer bij het onderwijs zijn betrokken.

2. Voordeel voor de ouder

Ouders die bij de school betrokken zijn, krijgen meer zicht op wat de school doet en kunnen zo hun visie ook gemakkelijker bespreekbaar maken. De onderlinge contacten worden verstevigd, omdat de ouders elkaar beter leren kennen.

3. Voordeel voor de leerkracht

Als de leerkracht en klankbordouders elkaar regelmatig spreken en ontmoeten, voelt de leerkracht zich ook met de ouders verantwoordelijk voor de gang van zaken in de eigen groep.

4. Voordeel voor de directie

De klankbordouders zijn voor de directie een klankbord. Hij of zij weet via deze ouders wat er speelt en hoe men over bepaalde zaken denkt. De directie kan via deze ouders ook bepaalde voorstellen en ideeën naar voren brengen en zien of hiervoor voldoende draagvlak is.

Taken en verantwoordelijkheden

1. Onderlinge verbondenheid en contacten bevorderen

Hiervoor is nodig dat de klankbordouders weten welke ouders er in hun groep zitten. Bij bepaalde groepsactiviteiten zullen de klankbordouders, na overleg met de groepsleerkracht, het initiatief nemen.

2. Optreden namens enkele of alle ouders van de groep

De klankbordouder geeft kritische opmerkingen door aan de leerkracht, maar verwoordt ook de waardering voor de leerkracht en de school. De klankbordouder geeft ook door wat er leeft bij de ouders. Dit kan rechtstreeks naar de leerkracht of indien nodig op de vergadering van de klankbordouders.

3. Informatie/contact avond organiseren

In samenwerking met de leerkracht een informatie/contact avond organiseren. Initiatief komt vanuit de school.

4. Coördinatie van ondersteunende taken binnen de eigen groep

Het organiseren van hulp bij het onderwijs, projecten, sportgebeurtenissen, museumbezoek etc.. Bij deze taken zal vaak worden samengewerkt met de Ouderraad die hier vaak een overkoepelende rol in heeft.

5. Overleg

De klankbordouders komen vier keer per schooljaar bij elkaar. Voorzitter en notulist wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Aanvullende informatie

  • De klankbordouder beschikt over een lijst met actuele namen en telefoonnummers van de groep.
  • Via het groepsjournaal is bekend wie de klankbordouders zijn (telefoon en/of e-mailadres).
  • De twee klankbordouders kunnen onderling een taakverdeling afspreken.
  • Elke leerkracht heeft aan het begin van het schooljaar een kort overlegmoment met de klankbordouders. Doel is kennismaking en de planning voor het komende jaar (voor zover bekend).

Andere geledingen binnen de schoolse organisatie:

  • Het bevoegd gezag van CBO Meilân heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken en voor de kwaliteit van het onderwijs. Het College van Bestuur voert dit beleid uit.
  • De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. In nauwe samenwerking met het CvB ziet hij/zij toe op de goede uitvoering van het onderwijs.
  • Leerkrachten zijn allereerst verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen en alles wat daarmee samenhangt.
  • De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij hebben advies- en/of beslissingsbevoegdheid over diverse zaken betreffende het schoolbeleid.
  • De ouderraad is het uitvoerende platform voor de gezamenlijke ouders van de school. Zij levert inbreng maar voert bovenal uitvoerende en ondersteunde taken uit voor de school en haar ouders.

Lijst contactouders 2018-2019

Piraten:
Thamar de Lange thamar1979@gmail.com
Marije Soetekouw marije_20@hotmail.com

Matrozen:
Anke Bakker bakkeranke@hotmail.com
Els Benschop benschopels@hotmail.com

Ketelbinkies:
Larissa Spoelstra larissaspoelstra@outlook.com
Marjan Heusinkveld heusie6@hotmail.com

Groep 3:
Ytsje de Vries y.bouma1@kpnplanet.nl
Mariska Galama mar1977_5@hotmail.com

Groep 4a:
Marika Zwier mariska_zwier@hotmail.com
Miranda Rispens mvdberg02@hetnet.nl

Groep 4b:
Grietje Volkers grietjevolkers@upcmail.nl
Anja Bakker a.j.boek@hotmail.com

Groep 5:
Arie Kramp info@ariekramp.nl
Carla v.d. Veen aussiegirl41@hotmail.com

Groep 6:
Mim Blacquiere mimblacquiere@gmail.com
Wilma Stevens stevensrobbertsen@gmail.com

Groep 7:
Ria Betzema betzema@hotmail.com
Nynke van Houten h.vanhouten@me.com

Groep 8:
Evelyn Attema e.attema@upcmail.nl
Menze Akkerman menzeakkerman@gmail.com