Ouders

Medezeggen- schapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). De MR op het Kompas bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding).

De ouders vertegenwoordigen alle ouders op school, de personeelsleden vertegenwoordigen de personeelsgeleding binnen de school. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan.

 

Wat bespreekt de MR zoal?

In de MR worden zaken besproken als de voortgang van het beleidsplan c.q. de speerpunten van de school, de schoolvakanties, de formatie voor het nieuwe schooljaar (vaststellen van het aantal groepen, hoeveel leerkrachten mogen er op basis van het aantal leerlingen worden ingezet etc.) communicatie tussen school en ouders, de begroting, benoeming vaste leerkrachten, benoeming nieuwe directeur, het nieuwe schoolplein enzovoorts. Tevens vindt er jaarlijks overleg plaats met het college van bestuur van CBO Meilân.

De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Waar de MR over mag adviseren en over in moet stemmen, staat beschreven in het MR-reglement.

Zittingsperiode

MR-leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Daarna kunnen zij zich desgewenst en met instemming van de overige MR-leden, nog een keer voor een periode van drie jaar verbinden aan de MR. Na zes jaar treedt een lid de MR af en wordt een nieuwe ouder gekozen.

Verkiezingen oudergeleding

Als er een ouder aftreedt, kan iedere ouder zich als MR-lid verkiesbaar laten stellen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, vindt er een verkiezing plaats. Op het moment dat er sprake is van aftreden door een ouder wordt dit tijdig gecommuniceerd in De Verrekijker. Indien er sprake is van verkiezingen wordt ook dit tijdig gecommuniceerd in De Verrekijker.

Teamgeleding

Het schoolteam bepaalt na een periode van drie jaar, wie er namens de school in de MR zitting neemt. De procedure over aftreden en verkiesbaarheid zijn terug te vinden in het MR-reglement.

Zichtbaarheid

Na afloop van iedere MR-vergadering, wordt in de eerstvolgende Verrekijker een korte samenvatting gegeven van wat er besproken is en wordt ook het volgende vergadermoment gecommuniceerd. Zo weten andere ouders wat er besproken is en kunnen zij naar aanleiding daarvan, indien gewenst, hun vragen stellen of input geven aan de MR leden. De MR-leden kunnen deze punten, indien nodig, weer in de volgende vergadering inbrengen. Immers, door als ouders en leerkrachten samen met elkaar op te trekken wordt het beste resultaat bereikt.

Huidige bezetting MR Kompas

Oudergeleding

Menze Akkerman (voorzitter): tel. 0610408996
Janneke Steenstra (lid): tel. 0615112608

Personeelsgeleding

Elly Vegt (secretaris): tel. 627022
Geeske Peterson (lid): tel. 627022