Klachtenregeling CBO-Meilân

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Als dat zo is zult u deze zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind of andere betrokkenen bespreken.

Mocht u het gevoel krijgen dat u er niet uitkomt, of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directeur of met één van de contactpersonen van uw school. Deze contactpersonen zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en/of ouders altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. De interne contactpersoon komt op voor het belang van de kinderen en de ouders.

Interne contactpersonen:
Pyt Hibma p.hibma@cbo-meilan.nl Team Maaike van Prooijen-Grondsma maaikegrondsma@hotmail.com Ouder

U kunt zelf bepalen met welke contactpersoon u wilt praten. Elke ouder en elk kind kan een beroep op hem/haar doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie moet worden ingeschakeld om tot de beste mogelijke oplossing te komen. De contactpersoon gaat niet zelf de klacht behandelen.

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar een vertrouwenspersoon. Bij CBO Meilân zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Tevens dienen ze als klankbord als u er met de school en het bevoegd gezag (het bestuur) even niet uitkomt.

Vertrouwenspersonen:
Dieneke Kronemeijer 06-51460895 Ton J. de Heer 0513-564071

Soms is het nodig om de klacht te melden bij de Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersonen kunnen u hierbij helpen. Op de website van CBO Meilân vindt u de klachtenregeling CBO Meilân. Hierin staan de adresgegevens.