Ouders

Ouderbetrokkenheid

Visie ouderbetrokkenheid onderwijsteam en ouders Het Kompas:

“Leraren en ouders zijn partners. Zij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties en het welbevinden van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind.”

Deze visie is gebaseerd op onze kernwaarden:

1.    Vertrouwen

2.    Betrokkenheid

3.    Ontwikkelen

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). De MR op het Kompas bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding).

De ouders vertegenwoordigen alle ouders op school, de personeelsleden vertegenwoordigen de personeelsgeleding binnen de school. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan.

Klankbordouders

Op CBS het Kompas zijn er twee klankbordouders per groep aangesteld. Dit zijn ouders die een kind in de betrokken groep hebben. De klankbordouders regelen o.a. het vervoer naar bijvoorbeeld musea, en houden contact met andere ouders als er iets georganiseerd moet worden.

De klankbordouders hebben geen beslissingsbevoegdheid. Toch zijn zij een waardevolle gesprekspartner binnen de school en daarom vervullen zij ook een klankbordfunctie voor de leerkrachten en de directie. De zittingsduur van een klankbordouder is twee jaar. Er wordt ieder jaar een van de twee klankbordouders vervangen.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een commissie die zich bezighoudt met de organisatie en ondersteuning van feesten en activiteiten op school. Bij verschillende activiteiten wordt de OR gevraagd mee te denken om het betreffende feest vorm te geven en mee te organiseren. Denk aan: het thema bedenken, spellen verzinnen, draaiboek opstellen en benodigdheden regelen. Daarnaast worden versnaperingen ingekocht, de school versierd en weer opgeruimd, Sinterklaascadeautjes uitgezocht, ingekocht en ingepakt. Bij de activiteiten zelf verleent een aantal leden assistentie.

Voor contact met de ouderraad mailt u via: hetkompasor@gmail.com

Ouderraad website